آیا فرمولی را که هر کارشناس شیمی عرضه می کند مناسب تولید است؟