چرا بعضی از مایع ظرفشویی های موجود در بازار ته نشینی می کند؟ و چگونه از این پدیده مخرب جلوگیری کنیم؟